Advieswijzer

Het Verzekeringshuys is gevestigd te:

Postbus 123
3300 AC  Dordrecht

Het bedrijf wordt gevoerd door de heer E. Sarikaya, tevens feitelijk leider in de zin van de Wft.

Het bedrijf handelt op internet als:

www.hetvh.nl
Telefoon: 078-6356960
Mobiel: 06-48082094 (ook WhatsApp)
E-mail: info@hetvh.nl

A. Inleiding

Geachte client,

 1. De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak een Code opgesteld. Deze Code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren minimaal aandacht moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten.
 2. Ons kantoor heeft deze Code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code.
 3. De complete tekst van deze gedragscode kunt u bij ons opvragen en vinden op onze website www.hetvh.nl

B. Wie zijn wij?

 1. Wij zijn adviseurs op het gebied van verzekeringen, zowel particuliere als zakelijke. U kunt een beroep op ons doen om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s, waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na, welke risico’s verzekerd zouden moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.
 2. Naast deze advisering begeleiden wij ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen, waarbij u de verzekeringen onderbrengt.

C.  Onze diensten

C1  Algemeen

 Wij kunnen u adviseren op het gebied van

 1. Schadeverzekeringen Particulieren: U kunt hierbij denken aan een autoverzekering, een inboedelverzekering, een woonhuisverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een reisverzekering, een ongevallenverzekering, een rechtsbijstandsverzekering etc..
 1. Schadeverzekeringen Zakelijk: U kunt hierbij denken aan een bestelbusverzekering, een vrachtauto-/trekker-/opleggerverzekering, een inventaris-/goederenverzekering, een gebouwen-/opstalverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandsverzekering etc..

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Deze gegevens zullen conform de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) worden behandeld.

C2 Schadeverzekeringen

Indien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen en vraagt om uw volledige pakket te verzorgen kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten:

 1. Wij maken op basis van de door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige risico’s. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen.
 2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van bestaande verzekeringen die elders lopen.
 3. Wij geven u tips en adviezen, zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen.
 4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig verzekert.
 5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden, zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
 6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
 7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
 8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
 9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet er eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekerings­maatschappijen overigens bereid om voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
 10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
 11. Wij controleren de premie’s die verzekeraars bij u in rekening brengen.
 12. Wij archiveren alle stukken, die op uw situatie betrekking hebben, in een persoonlijk dossier.
 13. Door periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
 14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
 15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen, die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten, waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.

 D. Wat verwachten wij van u ?

 1. U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen. Om u goed van dienst te zijn, verwachten wij ook een aantal zaken van u. In elk geval, dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
 2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het voor ons belangrijk dat wij dat weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of er in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
 3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.
 4. Onder wijzigingen van persoonlijke situatie, vallen onder meer de volgende onderwerpen: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw woning, wijzigingen van beroep, relevante verandering van inkomen, aanschaf van kostbare zaken, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging in elders lopende verzekeringen.
 5. Wij onderhouden alle contacten met de verzekeraar, tenzij dit anders is geregeld (bijvoorbeeld bij zorgverzekeringen*). In het geval u zelf in contact wilt staan met de verzekeraar, stellen wij deze daarvan op de hoogte. Graag worden wij door u op de hoogte gesteld van eventuele rechtstreekse communicatie met de verzekeraar. Zo kunnen wij u adequaat begeleiden.
 6. Wij vragen u de gegevens uit de door u ontvangen stukken te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

* Zoals hiervoor gemeld, wordt de eventuele schade bij ziektekostenverzekeringen vaak direct afgehandeld en de polis rechtstreeks verzonden. (De tussenpersoon ontvangt achteraf alleen een kopie).

E. Onze bereikbaarheid

 1. Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Het Verzekeringshuys
Postbus 123
3300 AC Dordrecht

Website : www.hetvh.nl
Telefoon: 078-6356960
Mobiel: 06-48082094 (ook WhatsApp)
E-mail: info@hetvh.nl

 1. Wij komen ook buiten kantooruren vrijblijvend bij u thuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken.
 2. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen 09.00 en 18.00, via ons kantoornummer.

Wij verzoeken u om wijzigingen (bijvoorbeeld autowijzigingen) tijdens deze kantooruren telefonisch en daarbuiten, indien mogelijk, per e-mail of WhatsApp door te geven. Voor spoedgevallen kunt u ons na 18.00, doch uiterlijk tot 22.00 bereiken via ons mobiele telefoonnummer.

F. De premie

Premiebetalingen geschieden, tenzij anders met u overeengekomen, uitsluitend aan de verzekeraars.

F1 Incasso door verzekeraar

 1. U kunt de verzekeraar machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank­ekening te laten afschrijven.
 2. Afschrijving van premie gebeurt op een vast moment dat vooraf door de verzekeraar aan u is bekendgemaakt.
 3. Ook kunt u premie zelf overmaken met behulp van bijvoorbeeld “Ideal” of een ander betaalopdracht.
 4. Premie’s worden in principe per jaar betaald, maar u kunt soms tegen geringe opslag ook kiezen voor maand-, kwartaal- of half jaar­betalingen. Bij pakketverzekeringen gelden vaak regelingen zonder opslag.
 5. Als er kosten zijn gemoeid met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover geïnformeerd.
 6. Als u vragen heeft over de afschrijving, het niet eens bent met de hoogte van de afschrijving of een afschrijving wilt terugvorderen, kunnen wij u hierin adviseren en bijstaan.

F2 Afspraken rondom premiebetaling

 1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u de premies niet tijdig betaalt, kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden. Ook kan dan alsnog de verschuldigde premie gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten kunnen aan u in rekening worden gebracht.
 2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat wij, voor zover dit haalbaar is, eventueel naar een oplossing kunnen zoeken.
 3. Indien u op grond van de verzekeringsvoorwaarden recht heeft op gehele of gedeeltelijke premierestitutie, zullen wij namens u de contacten met de verzekeringsmaatschappij hierover verzorgen.

G. Onze relatie met verzekeraars

Wij zijn volledig adviesvrij, dat wil zeggen dat wij vrij zijn om u een product van verschillende verzekeringsmaatschappijen te adviseren.

H. Hoe worden wij beloond

Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij waar uw verzekering gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.

Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht informeren wij u hierover vooraf.

I. Onze kwaliteit

 1. Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financële Markten). Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen adviseren e/o bemiddelen bij verzekeringen.
 2. Ons kantoor is aangesloten bij: Klachteninstituut Financiële Diensten (Kifid)
 3. Wij zijn in het bezit van de relevante Wft-diploma;s.
 4. Onze adviseur heeft minimaal 25 jaar werkervaring in de verzekeringsbranche.
 5. Onze adviseur bekwaamt zich in zijn vak via permanente educatie.
 6. Wij zijn in het bezit van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 J. Beëindiging relatie

 1. U heeft het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
 2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons, totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.

K. Klachten?

 1. Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
 2. Na ontvangst van uw klacht nemen we snel contact met u op.
 3. Alle klachten worden door de directie persoonlijk behandeld.
 4. Mochten wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke

Klachteninstituut Financiële Diensten (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel. : 070-3338999
e-mail   : consumenten@kifid.nl
website : www.kifid.nl

 1. U kunt zich uiteraard tevens tot de Burgerlijke Rechter wenden.